Zażalenia

Start / Zażalenia

Staramy się zapewniać wysoką jakość usług naszym Klientom, zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, iż nie zawsze będziemy w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom.

Jeśli chcą Państwo złożyć zażalenie lub reklamację na którykolwiek z aspektów naszych usług, prosimy o wypełnienie poniższego pisma oraz przesłanie na adres naszego biura.

Procedura Skargi

 1. CEL
  Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu postępowania w przypadku skarg.
 2. ZAKRES
  Procedura zakresem obejmuje wszystkie działania dotyczące skarg skierowanych od
  marynarzy zeglugi morskiej do ASTRAL LIMITED z siedziba w Gdyni.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA
  Właściciel odpowiada za:
  – nadzór nad postępowaniem w przypadku skarg,
  – rozpatrzenie zgłoszenia,
  – wydanie decyzji o rozpatrzeniu skargi.
  Pracownik biurowy:
  – przejmowanie skarg,
  – archiwizację dokumentów dotyczących skarg.
  Specjalista ds. rekrutacji:
  – kontakt z Klientem,
  – rozpatrzenie skargi.
 4. OPIS DZIAŁAŃ
  • Postanowienia ogólne
   Firma ASTRAL LIMITED traktuje wszystkich marynarzy jak swoich Klientów, którzy mają
   prawo złożyć skargę dotyczącą działania firmy, jeśli marynarz jest przekonany o zasadności
   takiej skargi. Odpowiedzialność z tytuły podpisanej z marynarzem umowy cywilno-prawnej
   zaczyna się od momentu podpisania tej umowy na statku.
  • Składanie skarg
   Ewentualne skargi marynarze mogą składać w formie pisemnej. Skarga winna zawierać
   zwięzły opis wypadku i określać oczekiwania marynarza.
   Marynarz ma dwie możliwości złożenia skargi :
   – przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres: astral@rubikon.net.pl
   – pocztą wysłana na adres agencji: Slaska 53B201, 81 – 304 Gdynia
  • Rozpatrzeni skargi
   Pracownik biurowy potwierdza otrzymanie skargi w ciągu 14 dni roboczych wykorzystując
   sposób komunikacji wybrany przez marynarza. Potwierdzenie odbioru skargi powinno
   zawierać jednoznaczną informację dotyczącą czasu jej rozpatrywania.
   Czas rozpatrywania skargi może być ustalony na maksymalnie 30 dni roboczych w wypadku
   skarg dotyczących wyłącznie działalności firmy i 30 dni roboczych w wypadku gdy skarga
   marynarza dotyczy działań Pracodawcy – zleceniodawcy ASTRAL LIMITED. Właściciel
   i/lub Specjalista ds. Kadr wnikliwie rozpatruje przyjęte zgłoszenie. Właściciel podejmuje
   decyzje o rozpatrzeniu skargi.
   Specjalista ds. Kadr informuje o decyzji rozpatrzenia skargi w formie pisemnej. Specjalista
   Kadr ocenia ogólną weryfikację zakończenia procesu rozpatrywania skargi lub reklamacji.
   Jeśli zgłoszenie skargi jest zakończone Pracownik biurowy archiwizuje dokumenty dotyczące
   danej sprawy.
  • Przypadki szczególne.
   W wypadku gdy skarga marynarza nie zostanie rozważona zgodnie z oczekiwaniami
   marynarza, agencja zatrudnienia winna podać marynarzowi tryb ewentualnego dalszego
   dochodzenia swoich roszczeń. Wszelkie nierozstrzygnięte skargi marynarskie agencja winna
   zgłosić do właściwej jednostki nadzorującej po stronie administracji morskiej.
 5. WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH
 6. ZAPISY I ZAŁĄCZNIKI
  – formularz A do P- Formularz zgłoszenia skargi.