skip to Main Content

ZAŻALENIA

Staramy się zapewniać wysoką jakość usług naszym Klientom, zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, iż nie zawsze będziemy w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom. Jeśli chcą Państwo złożyć zażalenie lub reklamację na którykolwiek z aspektów naszych usług, prosimy o wypełnienie poniższego pisma oraz przesłanie na adres naszego biura.

Procedura Skargi

1. CEL.
Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu postępowania w przypadku skarg.

2. ZAKRES.
Procedura zakresem obejmuje wszystkie działania dotyczące skarg skierowanych od marynarzy do ASTRAL LIMITED.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA.
Właściciel odpowiada za:
– nadzór nad postępowaniem w przypadku skarg,
– rozpatrzenie zgłoszenia,
– wydanie decyzji o rozpatrzeniu skargi.
Pracownik biurowy:
– przejmowanie skarg,
– archiwizację dokumentów dotyczących skarg.
Specjalista ds. rekrutacji:
– kontakt z Klientem,
– rozpatrzenie skargi.

4. OPIS DZIAŁAŃ.
4.1 Postanowienia ogólne.
Firma ASTRAL LIMITED traktuje wszystkich marynarzy jak swoich Klientów, którzy mają prawo złożyć skargę dotyczącą działania firmy, jeśli marynarz jest przekonany o zasadności takiej skargi.
4.2 Składanie skarg.
Ewentualne skargi marynarze mogą składać w formie pisemnej. Skarga winna zawierać zwięzły opis wypadku i określać oczekiwania marynarza.
Marynarz ma trzy możliwości złożenia skargi:
– przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres: astral@rubikon.net.pl
– pocztą wysłana na adres agencji: Waszyngtona 34/36 biuro 207, 81 – 342 GDYNIA
– bezpośrednio do Urzedu Morskiego W Gdyni dumsekr@umgdy.gov.pl
Zgodnie z Art. 99.8 w przypadku gdy skarga zostanie złożona do agencji zatrudnienia, agencja wyjaśnia sprawę z armatorem, w przypadku niemożliwości wyjaśnienia skargi, jeżeli zawierała ona informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 lub 3, agencja zawiadamia dyrektora Urzędu Morskiego.
4.3 Rozpatrzenie skargi.
Pracownik biurowy potwierdza otrzymanie skargi w ciągu 14 dni roboczych wykorzystując sposób komunikacji wybrany przez marynarza. Potwierdzenie odbioru skargi powinno zawierać jednoznaczną informację dotyczącą czasu jej rozpatrywania. Czas rozpatrywania skargi może być ustalony na maksymalnie 30 dni roboczych w wypadku skarg dotyczących wyłącznie działalności firmy i 30 dni roboczych w wypadku gdy skarga marynarza dotyczy działań Pracodawcy – zleceniodawcy ASTRAL LIMITED. Właściciel i/lub Specjalista ds. Kadr wnikliwie rozpatruje przyjęte zgłoszenie. Właściciel podejmuje decyzje o rozpatrzeniu skargi. Specjalista ds. Kadr informuje o decyzji rozpatrzenia skargi w formie pisemnej. Specjalista ds. Kadr ocenia ogólną weryfikację zakończenia procesu rozpatrywania skargi
lub reklamacji. Jeśli zgłoszenie skargi jest zakończone Pracownik biurowy archiwizuje dokumenty dotyczące danej sprawy.
4.4 Przypadki szczególne.
W wypadku gdy skarga marynarza nie zostanie rozważona zgodnie z oczekiwaniami marynarza, agencja zatrudnienia winna podać marynarzowi tryb ewentualnego dalszego dochodzenia swoich roszczeń. Wszelkie nierozstrzygnięte skargi marynarskie agencja winna zgłosić do właściwej jednostki nadzorującej po stronie administracji morskiej.

5. WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH.
Brak.

6. ZAPISY I ZAŁĄCZNIKI.
– formularz A do P- Formularz zgłoszenia skargi.

skarga
Back To Top